Fraud Blocker Technology Center - Jongia Mixing Technology
Jongia Technology Center

State of the Art Technology Center

technologycenter

Wij denken mee met u over uw proces, we definiëren elkaars problemen en optimaliseren het proces van daaruit. Op deze manier wordt het proces beter, slimmer en efficiënter, wat resulteert in een veel hogere en consistentere kwaliteit.

Met het (interne) Technology Center van Jongia kunnen we het proces van onze klanten verfijnen om de best mogelijke resultaten te garanderen. In nauwe samenwerking met ons R&D-team hebben onze klanten aanzienlijke procesverbeteringen kunnen realiseren.

TECHNOLOGY CENTER

Procestechniek

Eénfase vloeistof mengen/homogeniseren (Liquid-Liquid)

In éénfasig vloeibaar mengen worden twee mengbare vloeistoffen samen gemengd om een enkel vloeibaar mengsel te vormen. De intensiteit van het mengen van twee vloeistoffen hangt af van de vloeistofvolumefracties in het eindproduct, de dichtheden en viscositeiten van de vloeistoffen. De moleculen van de twee vloeistoffen lossen in elkaar op, waardoor een enkele homogene fase ontstaat. Afhankelijk van de mate van roeren, kunnen verschillende graden van mengen tussen twee vloeistoffen worden bereikt. Een typische toepassing van dit type systeem is het mengen van verschillende benzinegrondstoffen om het juiste reactiemengsel te verkrijgen.

Meerfasen vloeistof mengen/emulsificatie (Liquid-Liquid)

Emulsificatie is het proces waarbij twee niet-mengbare vloeistoffen in elkaar worden geroerd. Vloeistoffen zijn vaak niet mengbaar vanwege de polariteit van de betrokken moleculen. Water is bijvoorbeeld een zeer polaire vloeistof, terwijl hexaan zeer apolair is vanwege de koolstofketen. De moleculen van de verschillende vloeistoffen blijven bij elkaar in plaats van één mengsel te vormen. Twee niet-mengbare vloeistoffen kunnen worden gemengd door één van de vloeistoffen te veranderen in een fase van extreem kleine deeltjes. Deze deeltjes worden over de andere continue vloeibare fase gedispergeerd om een homogene meerfasenstroom te produceren. Deze meerfasenstromen vereisen continu mengen omdat de deeltjes de neiging hebben te agglomereren en zich van de continue vloeibare fase af te scheiden. Voorbeelden van emulgeerprocessen zijn de productie van mayonaise en melk.

Solvatie van vaste stoffen in vloeistof (Solid-Liquid)

In dit proces worden vaste stoffen opgelost in een vloeistof om een nieuwe samenstelling van solvent en opgeloste moleculen te creëren. Vaak wordt in deze processen een molecuul gedissocieerd in zijn overeenkomstige ionen. De ionen worden gestabiliseerd door het solvent om een mengsel te vormen. Roerwerken hebben een dubbele functie in dit soort systemen. Roerwerken kunnen kristallen/poeders splitsen, waardoor het contactoppervlak tussen solvent en vaste stof toeneemt. Bovendien kan het roerwerk de vaste stof en opgeloste moleculen verdelen over de solvent fase om een uniforme concentratie te verkrijgen. Voorbeelden van toepassingen zijn de solvatie van glucosekristallen en het oplossen van zouten.

Gas dispergeren (Gas-Liquid)

Een dispersie kan ook bestaan uit een gasfase gesuspendeerd in een vloeibare continue fase. Het gas wordt vanuit de bodem van de tank in de vloeibare fase geborreld. Gasdispersie kan het contactoppervlak tussen gas en vloeistof vergroten door gasbellen te splitsen in meerdere kleinere bellen. Het roerwerk zorgt ook voor gelijkmatige verdeling van het gas over de vloeibare fase. Bovendien biedt het roerwerk een uniforme verdeling over de vloeibare fase en kan de contacttijd toenemen als gevolg van de geïnduceerde stroomprofielen. Deze systemen worden vaak toegepast in meerfasenreacties van gassen en vloeistoffen. Gewoonlijk lost het gas op in de vloeistof, zodat het kan reageren met de reactant in de vloeistof. Contactgebied en tijd zijn belangrijk omdat de beperking van de massaoverdracht vaak in de overdracht van gas naar vloeistof ligt.

Warmte- en energieoverdracht

Alle andere beschreven processen zijn voorbeelden van roerwerken die oplossingen bieden voor problemen met massaoverdracht. Roerwerken kunnen echter ook helpen bij de overdracht van energie (warmte). Dit is vooral het geval in vloeibare fasen, waar de warmteoverdracht aanzienlijk kan worden verbeterd door roeren. In een stilstaande vloeistof vindt energieoverdracht plaats door diffusie en vrije convectie in de fase. Agitatie van de vloeibare fase induceert stroomprofielen, wat de overdracht van energie stimuleert door de toevoeging van geforceerde convectieverschijnselen aan het systeem. Bovendien wordt vloeistof snel vervangen in het overdrachtsgebied vanwege de stroomprofielen die de vloeistof door de tank herverdelen.

Driefasen menging (Gas-Liquid-Solid)

Driefasige systemen bestaan uit een vaste, vloeibare en gasfase. Roerwerken kunnen ook worden toegepast in deze driefasen-systemen. Het mechanisme en het doel van het roeren blijven hetzelfde als voor een tweefasen-systeem. Het voegt echter nog een ontwerp-element voor roerwerken toe, omdat men voor meerdere fasen moet optimaliseren. Een typische toepassing van een driefasen-systeem is een reactor voor slurry hydrogenering in het Fischer Tropsch-proces. Gasvormige waterstof wordt door de vloeibare koolwaterstoffase geborreld. De koolwaterstoffen en waterstof reageren samen op het oppervlak van een vaste katalysator tot hogere koolwaterstoffen.

Testcenter

Testcentrum

Met Jongia’s testfaciliteiten op schaal kunnen we uw proces verfijnen om de best mogelijke resultaten te garanderen. In nauwe samenwerking met ons R&D-team hebben onze klanten aanzienlijke procesverbeteringen kunnen realiseren.

Technology Center

Trainingcentrum

Gekwalificeerd personeel is essentieel om de productiviteit te verhogen, wat in wezen leidt tot het maximaliseren van uw winstgevendheid. Jongia kan uw personeel kwalificeren door het bieden van training in roerwerktechnologie, bediening van de roerwerken en onderhoud.

technology center process optimization

Procesoptimalisatie

Wij denken mee met u over uw proces, we definiëren elkaars problemen en optimaliseren het proces van daaruit. Op deze manier wordt het proces beter, slimmer en efficiënter, wat resulteert in een veel hogere en consistentere kwaliteit.

Jongia testunits

Testen, optimaliseren en produceren: gebruik de Jongia testunits!

Meten is weten, dat is een bekend gegeven. Het is alleen niet altijd even gemakkelijk om procesresultaten te toetsen alvorens een installatie in gebruik wordt genomen. De testunits van Jongia bieden de oplossing. Deze units worden met name ingezet voor het testen van nieuwe, innovatieve processen, bijvoorbeeld om een geheel nieuw concept te ontwikkelen. Het komt echter ook vaak voor dat bestaande productieprocessen op kleine schaal worden nagebootst. De testunits maken het mogelijk om het proces keer op keer bij te sturen, totdat volledig duidelijk is welke procesoplossing het beste is. Een geoptimaliseerd productieproces is het resultaat. De inzet van testunits is een zeer doeltreffende aanpak, die al bij veel van onze relaties tot nieuwe productieprocessen, inzichten en procesverbeteringen heeft geleid.

De testunits

Jongia heeft diverse testunits ontwikkeld met een inhoud tot 250 liter, waarin de meest uiteenlopende mixprocessen worden getest. Van voedingsmiddelen tot afvalwater en van chemische reinigingsmiddelen tot biogas, de testunits worden op veel terreinen ingezet. Onze senior procestechnoloog gaat de uitdaging graag met u aan. Gezamenlijk komen wij tot het beste procesresultaat. Als dat is bereikt, is er veel meer grip op het proces en wordt de ideale situatie vervolgens industriële schaal toegepast.

In het technology center of op locatie

De testunits zijn te huur, u bepaalt zelf voor welke periode u erover wilt beschikken. In welke mate u ondersteuning verlangt van de procestechnoloog wordt in onderling overleg bepaald. Bovendien kunt u zelf kiezen of u de testunits bij u op locatie inzet, of dat u het testproces laat plaatsvinden in het Technology Center van Jongia. In alle gevallen stellen wij ons flexibel op.

Neem voor meer informatie over de testunits contact op met Bart Brouwer of Kevin van Geffen van het Jongia Salesteam.

Testunit
Scroll naar boven

Download
Technology Center Leaflet

You will receive the PDF via email.

Jongia Technology and Traning Center
Technology Center Leaflet Download

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.

Download
Paint & Coatings Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

paint & coatings
Paint & Coatings Leaflet

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.

Download
Juice Industry Leaflet

We will send the PDF to your email address.

juice industry
Juice Industry Leaflet

Please visit our Privacy Policy to understand how we manage your data.